Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Wylogowanie

HOME
Serwis ZI

LOGOWANIE
Logowanie
Wylogowanie

KONTAKT
Dane kontaktowe


Rejestracja studentów do systemu ISWN
UWAGA !

Wszystkie konta studenckie są usuwane automatycznie po zakończeniu najbliższej sesji egzaminacyjnej.
Dane nie przechowywane są dłużej niż jeden semestr (aktualny, w którym realizowane są zajęcia) Usuwane są również pliki załączników.

Na kolejny semestr obowiązuje ponowna rejestracja w systemie ISWN w celu wysyłania nowych sprawozdań.


Wszystkie pola są obowiązkowe


Numer albumu - niezbędny do logowania w systemie


Imię studenta używane w systemie do identyfikacji np. sprawozdań


Nazwisko studenta używane w systemie do identyfikacji np. sprawozdań

powtórz:
Hasło do konta studenta


Adres e-mail, na który będzie wysyłane powiadomienia i korespondencja


Kierunek studiów     Oznaczenie grupy


W celu weryfikacji wpisz pierwszą literę hasła

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi systemu sprawozdań ISWN w Zakładzie Informatyki WBMiL, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Odmowa ich podania (niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie) jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie wysyłania sprawozdań z zajęć za pomocą systemu ISWN. Rejestrując się w systemie (zakładając konto) zgadza się Pan(i) na przetwarzanie swoich danych przez system ISWN.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania, a po tym okresie przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla dochodzenia/obrony praw lub roszczeń z nimi związanych, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych – w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku o przeniesienie do administratora danych.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa. Wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych uniemożliwi dalsze uczestnictwo w procesie rekrutacji.
 12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 13. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

Webmaster

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością Zakładu Informatyki WBMiL.
Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.